Порядок вибору дисциплін

     Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» здобувач вищої освіти має право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти (стаття 62).

     Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу Національного університету «Чернігівська політехніка» навчальні дисципліни за вільним вибором здобувача вищої освіти мають становити не менш як 25 % обсягу загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти, а їх перелік включається до індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти і є обов’язковим для вивчення.

       Дисципліни за вільним вибором здобувача вищої освіти дають можливість здобувачу вищої освіти поглибити професійні знання в межах обраної освітньої програми та (або) здобути додаткові загальні та фахові компетентності. Процедура вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін за вільним вибором здійснюється відповідно до «Порядку запису здобувачів вищої освіти на вивчення вибіркових навчальних дисциплін у Національному університеті «Чернігівська політехніка».https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/p-vib-dis1.pdf

https://stu.cn.ua/normatyvna-baza/wp-content/uploads/2021/05/polozhennya-pro-indyvidualnu-osvitnyu-trayektoriyu.docx