Тематика робіт

Тематичні напрями випускних кваліфікаційних робіт освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» освітнього рівня «магістр»
Нижче наведені напрями з тематики яких обирається назва кваліфікаційної роботи:
а) обґрунтування, аналіз, вдосконалення, розвиток методів, способів, методик:
− землеустрою, проектування, економічного обґрунтування й оцінки ефективності землевпорядних рішень
− управління земельними ресурсами на регіональному та муніципальному рівні;
− прогнозування, планування раціонального використання та охорони земельних ресурсів;
− складання і обґрунтування регіональних програм використання та охорони земель;
− управління муніципальними землями і об’єктами власності;
− бонітування ґрунтів;
− державний облік земель;
− юридичне і технічне оформлення прав володіння й користування землею;
− правове та технічне забезпечення державного контролю за станом, раціональним використанням та охороною земель;
− механізми регулювання земельних відносин;
− фінансові інструменти ринку нерухомості;
− формування об’єктів нерухомого майна та їх реєстрації;
− захист економічних інтересів землевласників та землекористувачів;
− встановлення меж адміністративно-територіальних утворень;
− інвентаризація земель;
− агроґрунтове, агрохімічне та інші обстеження земельних ресурсів;
− виконання топографо-геодезичних робіт, у тому числі для цілей земельного кадастру;
− топографо-геодезичні й інші види вишукувальних і дослідницьких робіт при проведенні землеустрою;
− використання БПЛА у землекористуванні, плануванні та розвитку території, містобудуванні, екологічному моніторингу;
− моніторингу земель із застосуванням даних дистанційного зондування;
− оцінки якості робіт із землеустрою, їх приймання та експертизи;
− масова оцінка землі та/або нерухомості;
− економічна і грошова оцінки земель;
− використання матеріалів оцінки земель для цілей оподатковування, купівлі-продажу тощо;
− інформаційне забезпечення оціночної діяльності;
− автоматизація процесів оцінки землі й нерухомості;
− одержання, обробки, зберігання земельно-кадастрової інформації;
− геоінформаційна підтримка ведення кадастрів, у тому числі земельного;
− геоінформаційний аналіз, моделювання і прогнозування у сфері землеустрою, планування та розвитку територій, містобудування, екологічного моніторингу, інвестиційного аналізу тощо;
− бази та банки даних кадастрових систем;
− геоінформаційні сервіси кадастрових систем та інфраструктури просторових даних зокрема;
− картографічне відображення кадастрової інформації;
− класифікація структури інформації про об’єкти нерухомості
− організація і планування землевпорядних, земельно-кадастрових робіт і робіт із моніторингу земель, у тому числі нормування, організація й оплата праці;
б) обґрунтування, організація, формування, розробка (на конкретних прикладах):
− схеми землеустрою адміністративних районів;
− системи нових землеволодінь та землекористувань на регіональному рівні;
− техніко-економічних обґрунтування використання та охорони земель населених пунктів;
− нові форми землекористування;
− межі та організація територій природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
− межі міст, населених пунктів, селищ;
− плани земельно-господарського устрою міст, населених пунктів, селищ;
− проекти розвитку міських територій й окремих об’єктів нерухомості;
− зонування територій адміністративно-територіальних утворень;
− організаційні механізми регулювання земельних відносин у населених пунктах;
− плани, програми і методики створення міських і кадастрових інформаційних систем;
− фінансові розрахунки при оцінці землі й нерухомості;
в) дослідження, критичний аналіз:
− взаємозв’язку природокористування й землекористування;
− ефективності проектних рішень у землеустрої щодо забезпечення охорони земель;
− особливостей формування різних форм власності на землю та поділу земель за цільовим призначенням;
− ролі землеустрою в організації раціонального й ефективного землекористування;
− ефективності застосування засобів автоматизації у землеустрої;
− дії економічних законів у землеустрої;
− стану земельного ринку й ринку нерухомості;
г) створення моделей, моделювання, прогнозування:
− поведінки земельного ринку, ринків нерухомості;
− масової оцінки землі та/або нерухомості;
− бюджетної ефективності використання земель державної та комунальної власності;
− геоінформаційні моделі територій;
− електронні атласи для цілей збалансованого розвитку територій.