Положення про кафедру

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Голова вченої ради ______________ С.М. Шкарлет 24.02.2020
Затверджено Протокол засідання вченої ради 24.02.2020 № 2
Введено в дію наказом ректора від 24.02.2020 № 2

ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру геодезії, картографії та землеустрою

Національного університету «Чернігівська політехніка»

Чернігів 2020

 

1. Загальні  положення

1.1 Положення про кафедру геодезії, картографії та землеустрою (далі –  кафедра ГКЗ). Національного університету «Чернігівська політехніка» (далі – Університет) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Чернігівська політехніка»» та Статуту Університету.

1.2 Кафедра ГКЗ – це базовий структурний підрозділ Університету, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

1.3 Кафедра ГКЗ створюється за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра ГКЗ є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання. Рішення про створення кафедри ГКЗ приймає вчена рада Університету. На підставі цього рішення ректор видає наказ про створення кафедри ГКЗ.

1.4 Штат кафедри ГКЗ складають науково-педагогічні працівники, наукові працівники, інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал. Штатний розпис кафедри ГКЗ затверджує ректор Університету.

1.5 Місією кафедри ГКЗ, як базового структурного підрозділу Університету, є розвиток суспільства через освіту та наукові дослідження задля формування лідерства та вирішення глобальних проблем мінливого світу. Основними цілями діяльності кафедри ГКЗ є: розвиток особистості та професійне зростання учасників освітнього процесу, формування компетентностей, які визначають конкурентоспроможність випускників на ринку праці в Україні та світі; інтеграція кафедри у вітчизняний та світовий інформаційний простір, участь кафедри у розбудові міської та регіональної інфраструктури, розробка та впровадження наукоємних проектів та технологій на регіональному рівні.

Робота кафедри ГКЗ ґрунтується на принципах науковості, академічної доброчесності, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, які віднесені до її компетенції.

1.6 Керівництво кафедрою ГКЗ здійснює завідувач кафедри ГКЗ, який може перебувати на посаді не більше, ніж два строки. Завідувач кафедри ГКЗ повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри ГКЗ. Завідувач кафедри ГКЗ обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою Університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу навчально-наукового інституту будівництва та кафедри ГКЗ (див. додаток А). Ректор Університету укладає з завідувачем кафедри ГКЗ контракт.

1.7 Завідувач кафедри ГКЗ підпорядковується ректорові, проректорам за напрямами роботи, директору навчально-наукового інституту будівництва та начальникам відповідних відділів.

1.8 Завідувач кафедри ГКЗ забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів. Частину своїх обов’язків та повноважень завідувач кафедри ГКЗ може покласти на заступників завідувача кафедри ГКЗ рішенням засідання кафедри ГКЗ.

1.9 Науково-педагогічні працівники кафедри ГКЗ при першому прийнятті на роботу призначаються на посаду наказом ректора за поданням завідувача кафедри ГКЗ на умовах короткострокового трудового договору до проведення конкурсу але не більше, ніж на два місяці. Заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедри ГКЗ відбувається згідно із «Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Чернігівська політехніка»».

2. Основні напрямки та завдання діяльності кафедри ГКЗ

2.1. Основні напрямки діяльності кафедри ГКЗ

 • навчальна робота;
 • методична робота;
 • наукова робота;
 • організаційна робота;
 • виховна робота.

2.2. Основні завдання кафедри ГКЗ

У навчальній роботі:

 • надання пропозицій щодо складу проєктної групи для розробки освітніх програм відповідно до «Порядку розробки, затвердження, моніторингу та закриття освітніх програм у Національному університеті “Чернігівська політехніка”»;
 • організація та проведення освітнього процесу на засадах студентоцентрованого навчання за основними формами здобуття вищої освіти (інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережна); дуальна) та формами організації освітнього процесу (навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи) і видами навчальних занять (лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття, консультації) з навчальних дисциплін кафедри ГКЗ відповідно до освітньої програми, навчального плану (індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти) і програм навчальних дисциплін;
 • провадження освітньої діяльності та забезпечення результатів навчання відповідно до вимог законодавства та стандартів вищої освіти, сучасним професійним стандартам, а також – відповідно до потреб потенційних роботодавців та стейкхолдерів, шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості;
 • заохочення здобувачів вищої освіти до ролі автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу;
 • –       створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема – надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії; консультативна підтримка та індивідуальний супровід здобувача вищої освіти (наставництво, менторство) під час навчання;
 • –       побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства між учасниками освітнього процесу;
 • забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників;
 • впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання;
 • впровадження в освітній процес новітніх виробничих технологій у сфері геодезії, землеустрою, фотограмметрії та геоінформатики;
 • постійне оновлення лабораторно-технічної бази та професійного прикладного програмного забезпечення.
 • впровадження в освітній процес практики наскрізного проєктування (під час виконання розрахунково-графічних та курсових робіт, бакалаврської та магістерської роботи);
 • впровадження практики комплексних магістерських робіт, де над однією широкою тематикою (проектом) працює колектив авторів (магістрів) кожен у своїй частині.
 • удосконалення методів оцінювання якості освітнього процесу, проведення заліків, екзаменів та атестації здобувачів вищої освіти, участь у проведенні ректорського контролю;
 • організація та проведення навчальних геодезичних та землевпорядних практик, науково-дослідних практик за темами кваліфікаційних робіт;
 • організація та проведення семестрового контролю, атестації здобувачів вищої освіти, забезпечення ефективної роботи екзаменаційних комісій;
 • участь в організації та проведенні вступних випробувань на навчання за освітнім ступенем «магістр».

У методичній роботі:

 • розроблення та вдосконалення освітніх програм (навчальних планів), робочих програм навчальних дисциплін і силабусів, наскрізних програм та програм практик, навчальних і методичних матеріалів (підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, вказівок, а також іншої навчальної літератури) відповідно до вимог внутрішньої та зовнішньої системи забезпечення якості, а також – із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології, виробництва та результатів науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників кафедри ГКЗ;
 • розроблення тематик для курсових та кваліфікаційних робіт і проєктів;
 • розроблення засобів діагностики навчальних досягнень (тестові завдання, питання для виконання модульних контрольних робіт, комплексні контрольні роботи, екзаменаційні білети тощо);
 • розроблення і впровадження в освітній процес нових лабораторних робіт, технічних засобів навчання, наочного обладнання, зразків тощо;
 • рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів;
 • проведення заходів з підвищення педагогічної майстерності викладачів в т.ч. – за рахунок стажування (підвищення кваліфікації) у провідних закордонних закладах вищої освіти;
 • створення, розвиток та постійне вдосконалення електронної бази навчально-методичного забезпечення (веб-ресурсів навчальних дисциплін) в загальноуніверситетській системі дистанційного навчання Moodle.

У науковій роботі:

 • розвиток креативного потенціалу науково-педагогічних працівників кафедри ГКЗ;
 • підготовка докторів філософії та докторів наук через аспірантуру та докторантуру;
 • обговорення та висунення кандидатів на отримання вчених і почесних звань;
 • організація та створення умов для проведення науково-дослідних робіт (далі – НДР);
 • підготовка запитів на отримання фінансування НДР за державним замовленням, грантовими програмами та за заявками підприємств, організацій;
 • налагодження тісної співпраці з регіональними установами, підприємствами та організаціями з метою надання науково-технічних послуг та консультацій, спільного виконання інфраструктурних проєктів;
 • виконання наукових та науково-технічних робіт за проєктами міжнародного співробітництва, господарськими договорами та (або) надання наукових послуг з обсягом надходжень до спеціального фонду Університету не менше 12,5 тисяч гривень на рік на кожного штатного науково-педагогічного працівника кафедри ГКЗ;
 • виконання дослідницьких/творчих проєктів, оприлюднення їх результатів та забезпечення захисту авторських прав;
 • отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності;
 • підготовка звітів з НДР та з наукової роботи кафедри ГКЗ;
 • комерціалізація результатів виконання НДР;
 • впровадження результатів НДР у виробництво та в освітній процес;
 • підготовка та подання до друку публікацій (підручники, навчальні посібники, монографії, словники, довідники, стандарти, наукові статті, доповіді тощо);
 • експертиза (рецензування): НДР, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей тощо, опонування дисертацій;
 • організація, проведення та участь у наукових семінарах, конференціях, тренінгах, виставках, тощо;
 • активне залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи кафедри, практичного виконання наукових тем або інших проєктів (керівництво здобувачами вищої освіти, які беруть участь у виконанні НДР, наукових конференціях, семінарах, тощо);
 • постійний розвиток науково-технічної та лабораторної бази кафедри;
 • підготовка здобувачів вищої освіти до участі у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

В організаційній роботі:

 • формування організаційної та звітної документації кафедри ГКЗ (розподіл навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками кафедри, виписка з розподілу навантаження для складання розкладу занять, план роботи кафедри ГКЗ на навчальний рік, графік консультацій, графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри ГКЗ, графік контрольних взаємовідвідувань занять, графік щорічних відпусток, звіт про виконання навчального навантаження та основних видів робіт тощо);
 • організація та проведення науково-педагогічними працівниками кафедри ГКЗ проміжного (модульного) контролю знань здобувачів вищої освіти;
 • організація індивідуальної роботи зі здобувачами вищої освіти малочисельних груп;
 • виконання плану заходів, спрямованих на адаптацію та збереження контингенту студентів першого курсу Університету;
 • організація роботи зі здобувачами вищої освіти з ліквідації академічної заборгованості та з відпрацювання пропущених лабораторних, практичних і семінарських занять;
 • супроводження електронної бази навчально-методичного забезпечення (веб-ресурсів навчальних дисциплін) в загальноуніверситетській системі дистанційного навчання Moodle;
 • встановлення зв’язків з закладами вищої освіти, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними установами, іншими підприємствами та організаціями (у тому числі – з іноземними);
 • проведення первинного та повторного інструктажу з техніки безпеки на робочому місці співробітників кафедри ГКЗ та здобувачів вищої освіти;
 • організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за освітніми програмами кафедри ГКЗ;
 • сприяння працевлаштуванню та організація систематичного зв’язку з випускникам кафедри ГКЗ;
 • підготовка ліцензійних та акредитаційних справ за освітніми програмами;
 • організація наповнення актуальним контентом веб-сайту кафедри ГКЗ та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвітлення та супроводження діяльності кафедри ГКЗ в мережі Інтернет;
 • організація висвітлення результатів діяльності кафедри ГКЗ на веб-сайті та інших інформаційних ресурсах кафедри, на інформаційних стендах, а також в засобах масової інформації;
 • участь співробітників кафедри ГКЗ у роботі експертних рад, комісій, робочих груп МОН України, спеціалізованих рад із захисту дисертацій тощо.

У виховній роботі:

 • здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої особистості, на прищеплення здобувачам вищої освіти любові до України, на виховування їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;
 • здійснення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію особистісного життєвого вибору та побудову професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти;
 • проведення заходів, спрямованих на дотримання здобувачами вищої освіти академічної доброчесності, морально-етичних норм поведінки як в Університеті, так і за його межами; виховання дбайливого ставлення до майна Університету (будівель, приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних видань, приладів тощо);
 • проведення заходів з метою виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя; формування потреби у безпечній поведінці та запобіганні негативним звичкам;
 • підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді.
 • організація роботи кураторів академічних груп.

3. Організація роботи кафедри

3.1. Робота кафедри ГКЗ організовується та здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», Статуту та колективного договору Університету, нормативних актів Міністерства освіти і науки України та Університету, а також цього Положення.

3.2. Діяльність кафедри ГКЗ здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри ГКЗ, який охоплює напрямки й завдання, визначені даним Положенням та затверджується на першому у навчальному році засіданні кафедри ГКЗ.

3.3. Перелік основних документів з планування, обліку навчальної, методичної, наукової, виховної та організаційної роботи кафедри ГКЗ визначений у додатку Б.

3.4. Основні питання діяльності кафедри ГКЗ обговорюються на засіданнях кафедри ГКЗ, рішення яких є обов’язковими для виконання науково-педагогічними працівниками та навчально-допоміжним персоналом кафедри ГКЗ.

3.5. Засідання кафедри ГКЗ проводяться не рідше, ніж один раз на місяць.

3.6. У засіданні кафедри ГКЗ беруть участь науково-педагогічні працівники, наукові працівники, інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал кафедри ГКЗ. Засідання кафедри ГКЗ вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше, ніж дві третини штатних науково-педагогічних працівників, а рішення кафедри ГКЗ приймаються простою більшістю голосів усіх штатних працівників, якщо інше не визначено нормативними документами щодо окремих рішень кафедри. Засідання кафедри ГКЗ оформлюється протоколом, який підписується завідувачем кафедри ГКЗ (за відсутності завідувача – його заступником) і секретарем засідання (співробітником кафедри ГКЗ).

3.7. На засідання кафедри ГКЗ можуть бути запрошені здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники та навчально-допоміжний персонал інших кафедр і закладів вищої освіти, а також працівники підприємств, установ та організацій.

4. Права та обов’язки співробітників кафедри ГКЗ

Права та обов’язки співробітників кафедри ГКЗ визначаються чинним законодавством України, Статутом і колективним договором Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, а також відповідними посадовими інструкціями та трудовими договорами з науково-педагогічними працівниками.

Зав кафедри геодезії,                                                                        І.В.Корнієнко

картографії та землеустрою

Перший проректор                                                                         О.О.Новомлинець 

Директор ННІ будівництва                                                             О.І.Терещук

Начальник відділу кадрів                                                                Г.О.Хлань

Начальник відділу охорони праці                                                     Т.І.Беспечна

Начальник юридичного відділу                                                      О.Г.Вершняк

Додаток А

Обрання та звільнення завідувача кафедри ГКЗ

1. Під час створення кафедри ГКЗ або при утворенні вакантної посади завідувача кафедри ГКЗ ректор Університету призначає своїм наказом не більше, ніж на 2 місяці виконуючого обов’язки завідувача до обрання його за конкурсом на засіданні вченої ради Університету.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри ГКЗ оголошується наказом ректора з визначенням дати проведення загальних зборів трудового колективу кафедри ГКЗ та навчально-наукового інституту будівництва.

3. До участі у конкурсі допускаються особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання (почесне), відповідно до профілю кафедри ГКЗ.

4. Висування кандидатів на посаду завідувача кафедри ГКЗ здійснюється кафедрами або шляхом самовисування. Реєстрація кандидатів на посаду завідувача ГКЗ здійснюється на підставі особистої заяви кандидата про участь у конкурсі.

6. Засідання кафедри ГКЗ, на якому обговорюються кандидатури претендентів на заміщення вакантної посади завідувача кафедри ГКЗ, проводить ректор Університету або, за його дорученням, проректор, директор навчально-наукового інституту. Рішення засідання кафедри ГКЗ є правомочним, якщо на засіданні присутні не менше ¾ від фактичної кількості штатних працівників. Висновки кафедри ГКЗ про професійні та особистісні якості претендентів затверджуються таємним голосуванням та разом з витягом з протоколу засідання кафедри ГКЗ передаються на розгляд конкурсної комісії в письмовій формі.

7. Завідувач кафедри ГКЗ обирається вченою радою Університету таємним голосуванням з урахуванням пропозицій конкурсної комісії Університету, загальних зборів трудового колективу кафедри ГКЗ та навчально-наукового інституту будівництва.

Обраним вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів членів ради, але не менш ніж 50% плюс один голос від присутніх членів ради. Бюлетені голосування зберігаються у вченій раді Університету 5 років.

8. Результати виборів оформлюються протоколом засідання вченої ради Університету, який підписує голова і вчений секретар ради та не пізніше триденного терміну передається до відділу кадрів.

9. Кандидат, обраний завідувачем кафедри ГКЗ, призначається на посаду наказом ректора Університету терміном на 5 років і виконує свої повноваження на постійній основі. Ректор укладає з завідувачем кафедри ГКЗ контакт (трудовий договір).

10. Завідувач кафедри ГКЗ може бути звільнений з посади наказом ректора у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Додаток Б

ПЕРЕЛІК

основних документів з планування, обліку навчальної, методичної, наукової, виховної та організаційної роботи кафедри ГКЗ

 1. Накази, розпорядження, листи Міністерства освіти і науки України, надіслані до відома.
 2. Накази, розпорядження ректора, директора навчально-наукового інституту та декана, надіслані до відома (копії).
 3. Положення про кафедру ГКЗ, посадові інструкції науково-педагогічних працівників та співробітників кафедри ГКЗ.
 4. Кадровий склад (список) науково-педагогічних (педагогічних) працівників та співробітників кафедри ГКЗ на початок поточного навчального року за підписом завідувача кафедри ГКЗ.
 5. Перелік приміщень (опис лабораторій та спеціалізованих кабінетів), закріплених за кафедрою ГКЗ.
 6. Інвентаризаційні описи обліку обладнання і матеріалів.
 7. Протоколи засідань кафедри ГКЗ.
 8. План роботи кафедри ГКЗ на поточний навчальний рік, обговорений та затверджений на засіданні кафедри ГКЗ.
 9. Індивідуальні плани роботи науково-педагогічних працівників.
 10. Навчальне навантаження кафедри ГКЗ (зведений обсяг та персональний розподіл) (копії).
 11. План роботи кураторів на поточний навчальний рік.
 12. Стандарти вищої освіти (копії) та освітні програми.
 13. Навчальні плани за спеціальностями (копії).
 14. Робочі навчальні плани на поточний навчальний рік (копії).
 15. Графік освітнього процесу на поточний навчальний рік (копії).
 16. Графік взаємних відвідувань навчальних занять науково-педагогічних працівників.
 17. Розклад занять та консультацій науково-педагогічних працівників кафедри ГКЗ на поточний семестр.
 18. Перелік дисциплін, які викладаються кафедрою ГКЗ в поточному навчальному році.
 19. Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін:
  • робочі навчальні програми дисциплін, які викладаються кафедрою ГКЗ та затверджені в установленому порядку (обов’язкова наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь здобувачів вищої освіти та засоби контролю (поточний та підсумковий контроль));
  • силабуси;
  • конспекти лекцій;
  • методичні рекомендації для проведення навчальних занять (практичних, семінарських, лабораторних), виконання індивідуальних робіт (курсових, розрахункових, графічних, розрахунково-графічних, контрольних) та для самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
  • варіанти для виконання індивідуальних завдань, тести, екзаменаційні білети, обговорені та схвалені на засіданні кафедри ГКЗ;
  • пакети комплексних та ректорських контрольних робіт для оцінювання рівня засвоєння дисципліни.

Все навчально-методичне забезпечення дисциплін, окрім п. п. 19.5 та 19.6, має бути обов’язково розміщено в електронній базі навчально-методичного забезпечення в загальноуніверситетській системі дистанційного навчання Moodle.

 • Наскрізні програми практик, методичні вказівки для проведення навчальної, виробничої й інших видів практик.
 • Звіти про проходження практик та щоденники практик.
 • Курсові роботи (проекти), розрахункові, графічні, розрахунково-графічні, контрольні, екзаменаційні та інші роботи, відповіді з атестації здобувачів вищої освіти.
 • Методичне забезпечення атестації здобувачів вищої освіти: методичні вказівки до виконання випускних кваліфікаційних робіт (проектів) та (або) атестаційних іспитів.
 • Документи про роботу екзаменаційної комісії: накази, теми випускних кваліфікаційних робіт (проектів), список рецензентів, графіки, розклади, звіти голів ЕК тощо (копії).
 • Журнал обліку взаємних відвідувань занять НПП.
 • Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки та охорони праці для працівників кафедри ГКЗ.
 • Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки та охорони праці для здобувачів вищої освіти.
 • Звіт про виконання науково-педагогічними працівниками кафедри ГКЗ навчального навантаження за семестр та навчальний рік, а також методичної, наукової та організаційної роботи за навчальний рік (копії).
 • Рейтинги науково-педагогічних працівників (копія відповідного наказу).
 • Документи про підвищення кваліфікації та стажування (програма стажування і звіт про її виконання, копії свідоцтв про підвищення, посвідчень, сертифікатів, довідок) науково-педагогічних працівників кафедри ГКЗ за останні 5 років (копії).
 • Тематичний план та звіт про виконання науково-дослідних робіт, що виконуються в межах робочого часу науково-педагогічними працівниками кафедри ГКЗ (копії).
 • Наукометричні дані науково-педагогічних працівників кафедри ГКЗ на початок навчального року.
 • Інформація про виконання ліцензійних умов науково-педагогічними працівниками кафедри ГКЗ на початок навчального року.
 • Документи з безпеки життєдіяльності і охорони праці:
  • інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки;
  • витяг з правил внутрішнього розпорядку щодо графіку роботи;
  • паспорт лабораторій.
 • Документи (списки, графіки, вказівки) з цивільного захисту.
 • Номенклатура справ кафедри ГКЗ (копія).
 • Акти про вилучення документів для знищення, що не підлягають зберіганню (копії).

 

Терюха Наталія Миколаївна

ст. лаборант