Тематика робіт

 

Тематичні напрями випускних кваліфікаційних робіт освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» освітнього рівня «магістр»

   Нижче наведені напрями з тематики яких обирається назва магістерської роботи:

а) обґрунтування, аналіз, вдосконалення, розвиток методів, способів, методик:

 • землеустрою, проектування, економічного обґрунтування й оцінки ефективності землевпорядних рішень
 • управління земельними ресурсами на регіональному та муніципальному рівні;
 • прогнозування, планування раціонального використання та охорони земельних ресурсів;
 • складання і обґрунтування регіональних програм використання та охорони земель;
 • управління муніципальними землями і об’єктами власності;
 • бонітування ґрунтів;
 • державний облік земель;
 • юридичне і технічне оформлення прав володіння й користування землею;
 • правове та технічне забезпечення державного контролю за станом, раціональним використанням та охороною земель;
 • механізми регулювання земельних відносин;
 • фінансові інструменти ринку нерухомості;
 • формування об’єктів нерухомого майна та їх реєстрації;
 • захист економічних інтересів землевласників та землекористувачів;
 • встановлення меж адміністративно-територіальних утворень;
 • інвентаризація земель;
 • агроґрунтове, агрохімічне та інші обстеження земельних ресурсів;
 • виконання топографо-геодезичних робіт, у тому числі для цілей земельного кадастру;
 • топографо-геодезичні й інші види вишукувальних і дослідницьких робіт при проведенні землеустрою;
 • використання БПЛА у землекористуванні, плануванні та розвитку території, містобудуванні, екологічному моніторингу;
 • моніторингу земель із застосуванням даних дистанційного зондування;
 • оцінки якості робіт із землеустрою, їх приймання та експертизи;
 • масова оцінка землі та/або нерухомості;
 • економічна і грошова оцінки земель;
 • використання матеріалів оцінки земель для цілей оподатковування, купівлі-продажу тощо;
 • інформаційне забезпечення оціночної діяльності;
 • автоматизація процесів оцінки землі й нерухомості;
 • одержання, обробки, зберігання земельно-кадастрової інформації;
 • геоінформаційна підтримка ведення кадастрів, у тому числі земельного;
 • геоінформаційний аналіз, моделювання і прогнозування у сфері землеустрою, планування та розвитку територій, містобудування, екологічного моніторингу, інвестиційного аналізу тощо;
 • бази та банки даних кадастрових систем;
 • геоінформаційні сервіси кадастрових систем та інфраструктури просторових даних зокрема;
 • картографічне відображення кадастрової інформації;
 • класифікація структури інформації про об’єкти нерухомості
 • організація і планування землевпорядних, земельно-кадастрових робіт і робіт із моніторингу земель, у тому числі нормування, організація й оплата праці;

б) обґрунтування, організація, формування, розробка (на конкретних прикладах):

 • схеми землеустрою адміністративних районів;
 • системи нових землеволодінь та землекористувань на регіональному рівні;
 • техніко-економічних обґрунтування використання та охорони земель населених пунктів;
 • нові форми землекористування;
 • межі та організація територій природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
 • межі міст, населених пунктів, селищ;
 • плани земельно-господарського устрою міст, населених пунктів, селищ;
 • проекти розвитку міських територій й окремих об’єктів нерухомості;
 • зонування територій адміністративно-територіальних утворень;
 • організаційні механізми регулювання земельних відносин у населених пунктах;
 • плани, програми і методики створення міських і кадастрових інформаційних систем;
 • фінансові розрахунки при оцінці землі й нерухомості;

в) дослідження, критичний аналіз:

 • взаємозв’язку природокористування й землекористування;
 • ефективності проектних рішень у землеустрої щодо забезпечення охорони земель;
 • особливостей формування різних форм власності на землю та поділу земель за цільовим призначенням;
 • ролі землеустрою в організації раціонального й ефективного землекористування;
 • ефективності застосування засобів автоматизації у землеустрої;
 • дії економічних законів у землеустрої;
 • стану земельного ринку й ринку нерухомості;

г) створення моделей, моделювання, прогнозування:

 • поведінки земельного ринку, ринків нерухомості;
 • масової оцінки землі та/або нерухомості;
 • бюджетної ефективності використання земель державної та комунальної власності;
 • геоінформаційні моделі територій;
 • електронні атласи для цілей збалансованого розвитку територій.

ТЕМИ випускних кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня – магістр за освітньо-професійною програмою 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання.

2018-2019 навчальний рік.

 • Планування раціонального використання земель сільськогосподарського призначення на території Оленівської сільської ради Борзнянського району.
 • Особливості землеустрою малих фермерських господарств в Україні.
 • Шляхи покращення організації та планування земельно-кадастрових робіт.
 • Геодезичне забезпечення проекту будівництва автозаправної станції в м.Чернігів.
 • Удосконалення методів експертно-грошової оцінки земельних ділянок комерційного використання.
 • Удосконалення системи реєстрації земельних ділянок.
 • Застосування геодезичних методів для будівництва нової котельні в м.Славутич.
 • Особливості створення ортофотоплану за допомогою БПЛА.
 • Розвиток сервісів публічної кадастрової карти України.
 • Критичний аналіз стану та запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні.
 • Удосконалення топографо-геодезичного забезпечення земельного кадастру.
 • Аналіз запобіжних механізмів на ринку сільськогосподарських земель в Україні.
 • Удосконалення нормативної грошової оцінки земельних ділянок населеного пункту.
 • Удосконалення методів грошової і економічної оцінки землі.
 • Технічна інвентаризація об’єкта землеустрою.
 • Дослідження точності визначення площ земельних ділянок.
 • Основні аспекти передачі земель державної власності сільськогосподарського призначення об’єднаним територіальним громадам.
 • Особливості геодезичного забезпечення складання проектів відведення земельної ділянки у власність.
 • Трансформація експертної оцінки сільськогосподарських земель в умовах функціонування ринку землі.
 • Порівняльний аналіз ефективності використання сільськогосподарських земель різних форм власності.
 • Організація і планування сільськогосподарського виробництва.
 • Методи оцінки якості сільськогосподарських земель.
 • Відведення земельних ділянок із земель запасу на торги для передачі в оренду.
 • Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення.
 • Застосування сучасних технологій топографічного знімання для створення картографічної основи. генеральних планів населених пунктів.
 • Система оцінки ефективності функціонування НІТД.
 • Моніторинг екологічного стану водних об’єктів масиву Кордівка у м.Чернігові.
 • Застосування сучасних супутникових технологій для цілей кадастру.

2019-2020 навчальний рік.

 • Вдосконалення системи обліку використання земель в системі Міністерства оборони України.
 • Впровадження точного землеробства для малого фермерського господарства.
 • Проблеми реєстрації земель технічної інфраструктури.
 • Відведення земельної ділянки під будівництво житлового комплексу.
 • Удосконалення процесів автоматизації в системі Державного земельного кадастру при розробці проектів землеустрою.
 • Планово-картографічне забезпечення Державного земельного кадастру.
 • Грошова оцінка земель населених пунктів Великовільнівської сільської ради Сумського району Сумської області.
 • Дослідження точності визначення планово-висотних координат за результатами аерознімання з БПЛА (Mavic 2 Pro) \в масштабі 1:2000.
 • Аналіз впливу побутових відходів на земельні ресурси.
 • Проведення інвентаризації земельного фонду Іванівської об’єднаної територіальної громади.
 • Геодезичне забезпечення ремонтно-будівельних робіт при реконструкції вулиць.
 • Застосування методів ДЗЗ для виявлення земель сільськогосподарського призначення, які обробляються незаконно.
 • Порівняння процесів управління земельними ресурсами лісогосподарського призначення в Україні та країнах ЄС.
 • Проведення топографо-геодезичних знімань Чернігівської області для створення топографічних планів масштабу 1:500.
 • Особливості розроблення Генеральних планів сіл.
 • Особливості геодезичного забезпечення реконструкції самопливного каналізаційного колектора.
 • Особливості землеустрою на землях сільськогосподарського призначення в умовах децентралізації.
 • Зміна цільового призначення сільськогосподарських земель комунальної власності.
 • Розробка в частині соціально-економічного розділу генерального плану Мринської сільської ради.
 • Шляхи удосконалення земельно-кадастрових робіт на локальному рівні.
 • Управління земельними ресурсами сільського господарства і шляхи його удосконалення в умовах ринкової економіки.
 • Геодезичні роботи при винесенні в натуру проекту відведення земельних ділянок.

2021-2022 навчальний рік.

 • Формування ринку землі сільськогосподарського призначення в умовах сучасної економіки.
 • Аналіз існуючих методів дистанційного моніторингу якості земель.
 • Нормативно-правове регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення.
 • Підвищення ефективності управління територіями Батуринської об’єднаної територіальної громади шляхом впровадження локальної інфраструктури геопросторових даних.
 • Аналіз нормативно-правової бази управління землями природно-заповідного фонду та напрямки її удосконалення.
 • Трансформація земельно-кадастрової діяльності в умовах розвитку ринку земель сільсько-господарського призначення.
 • Розробка модуля аналізу земельно-кадастрової інформації у дорожньо-транспортній ГІС.
 • Розвиток online-сервісів у сфері земельних відносин в Україні.

2022-2023 навчальний рік.

 • Механізми регулювання земельних відносин.
 • Аналіз сучасного стану екомережі Чернігівщини.
 • Проблеми використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Чернігівській області через загрозу наявності вибухонебезпечних приладів.
 • Розробка геоінформаційного сервісу небезпечних територій публічної кадастрової території.
 • Застосування сучасних геодезичних методів для створення топографічного плану селища міського типу.
 • Дослідження та аналіз систем автоматизованої оцінки нерухомого майна.

 • Розробка рекомендацій щодо порядку приватизації земельних ділянок у післявоєнний період.
 • Розвиток ринку земель та грошової оцінки земель в Україні.
 • Особливості ведення і функціонування державного земельного кадастру в умовах військового стану.
 • Обґрунтування типових рішень з просторового планування елементів велоінфраструктури міста Чернігова.
 • Застосування новітніх геодезичних технологій під час реалізації проекту землеустрою.
 • Розробка геоінформаційної системи Ічнянської ОТГ.
 • Інвентаризація орендованих земельних ділянок в умовах військового стану.
 • Використання БПЛА для виявлення вибухонебезпечних речовин.
 • Аналіз та перспективи розвитку земельних відносин в Україні.